Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement FCC de Spuicrossers nv

(nadere regeling als bedoeld in artikel 21 van de Statuten d.d. 15-11-1984)

Leden (uitwerking art. 6 en 9 Statuten)

Onder leden worden –naast de leden die actief deelnemen aan trainingen en wedstrijden en ereleden- mede verstaan:

Door de Algemene vergadering benoemde bestuursleden
Personen die overeenkomstig de statuten kandidaat zijn gesteld voor een bestuurs- of commissiefunctie en daarna tot bestuurslid worden gekozen

Trainers
Door de Algemene vergadering of het bestuur benoemde commissieleden
Deze personen zijn geen contributie verschuldigd

Trainingsleden (leden die licentiehouder zijn bij een andere vereniging)
Het bestuur kan hiervoor een afwijkend contributietarief vaststellen

Contributie (uitwerking art. 9 Statuten)

Bij aanvang van het lidmaatschap is boven het vastgestelde jaarlijkse contributietarief een bijdrage verschuldigd voor administratiekosten.

Voor het lid worden tijdens het jaar gelden de volgende kortingen op vastgestelde jaarcontributie

Lid worden in periode :

1 januari – 1 april : geen korting
2 april – 1 mei : 1/7 van de jaarcontributie korting
2 mei– 1 juni : 2/7 van de contributie korting
2 juni – 1 juli : 3/7 “
2 juli – 1 september : 4/7 ‘’
2 september – 1 oktober : 5/7 ”
2 oktober – 31 december : 6/7 “

De kortingen worden afgerond op 50 cent

Korting contributie voor 2e lid, 3e lid etc. binnen een gezin, indien minderjarig (<18) € 7,– per lid.

Toegang ouders tot algemene ledenvergadering (uitwerking artikel 18 Statuten)

De wettelijke vertegenwoordigers van leden (ouders, verzorgers) die de zestien jaar nog niet hebben bereikt zijn gerechtigd aan de vergadering deel te nemen en tot stemmen gerechtigd.

Overige bepalingen (uitwerking artikel 19 statuten)

Beschikbaar stellen van fietsen en materialen door de vereniging

Een nieuw ingeschreven lid kan desgewenst een fiets en een helm huren van de vereniging voor de periode van een half jaar. Door het bestuur kan die termijn worden verlengd.

De administratie vindt plaats door middel van een strippenkaart. Daarmee kan 10 maal een fiets worden gehuurd voor een training of wedstrijd.

De gehuurde fietsen en helmen mogen in principe niet mee naar huis worden genomen, behoudens uitzondering verleend door het bestuur of door hem aangewezen persoon (bijv. voor onderhoud, deelname aan een wedstrijd e.d.)

Het aantal fietsen is beperkt. Uitgeleend wordt via het principe, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Een bepaalde fiets kan niet worden geclaimd.

De huurder is verplicht goed te zorgen voor het gehuurde en is verplicht op verzoek van het bestuur voor klein onderhoud te zorgen (fiets schoonmaken e.d.). Voor groot onderhoud is de vereniging verantwoordelijk. Beschadigingen of verlies van het gehuurde veroorzaakt door onachtzaamheid, roekeloosheid worden bij de huurder in rekening gebracht.

Wedstrijdkleding
De leden zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden verenigingstenues te dragen. Deze shirts kunnen bij de vereniging worden gekocht tegen door het bestuur vastgesteld tarief. Dispensatie van het verplicht dragen van het clubshirt kan alleen worden aangevraagd bij het bestuur door junior elite en elite rijders voor wedstrijden op landelijk en internationaal niveau. Tijdens regionale wedstrijden en clubtrainingen is het dragen van het clubshirt verplicht. De dispensatie wordt verleend voor één seizoen en de aanvraag moet jaarlijks vóór 1 november bij het bestuur ontvangen zijn.

Deelname aan wedstrijden
Van fietsende leden die ca. een half jaar lid wordt in principe verwacht dat zij deelnemen aan tenminste de club 2 competitie. Na een jaar lidmaatschap wordt verwacht dat aan minimaal 2 competities wordt deelgenomen.

Zelfwerkzaamheid
De leden of hun wettelijke vertegenwoordigers (indien lid jonger dan16) zijn verplicht op aanwijzing van het bestuur een bijdrage te leveren aan het functioneren van de club. Uiteraard zoveel mogelijk met inachtneming van ieder zijn kwaliteiten en mogelijkheden.

Training
Regels in acht te nemen bij de trainingen:

De crossers verlaten de training niet zonder de toestemming van de trainers
Het is verplicht te rijden met een vastgezette helm , beschermende kleding en handschoenen
De crossers moeten altijd de normale rijrichting rijden in verband met de veiligheid (alleen als de trainer een oefening uitzet in de tegenovergestelde richting mag “ verkeerd” worden gereden
Tijdens de trainingen moeten de ouders en andere belangstellenden zich achter de hekken begeven. Dit in verband met de veiligheid en concentratie
Rijders moeten op tijd aanwezig zijn voor de training (5 minuten voor aanvang van de training)
Ook voor en na de training en wedstrijden is het niet toegestaan dat zonder de vereiste beveiligingsmaatregelen (helm, handschoenen e.d.) op de baan wordt gereden.

Roken
Er geldt een rookverbod in het clubhuis en rond de baan. Roken is alleen toegestaan op her terras.

Clubblad
Daar waar in de statuten wordt gesproken over het clubblad kan ook worden gelezen de website van de vereniging en/of e-mail nieuwsbrief aan de leden.

Aldus vastgesteld door de Algemene vergadering van FCC de Spuicrossers d.d. 22 maart 2005.

De secretaris,                 De voorzitter,

Wg. R. Horijon              W.g. J. Kosten